VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti BONSENS s.r.o. pri prevádzkovaní eshopu cez internetovú stránku www.bonsens.sk 

Článok I. Úvodné ustanovenia 

 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na doméne www.bonsens.sk (ďalej aj „eshop“) je obchodná spoločnosť BONSENS s.r.o. so sídlom Jesenského 3, Nové Zámky 940 62, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 32934/R, IČO: 36 699 845, DIČ: 2022281613, IČ DPH: SK2022281613, emailová adresa: bonsens@bonsens.sk, tel. č.: +421/35/6450850, 6450852 (ďalej aj ako “prevádzkovateľ” resp. “predávajúci”).
 2. Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom resp. predávajúcim a návštevníkom eshopu za účelom prehliadania a zakúpenia tovaru (prípadne diela, služby) prostredníctvom webstránky www.bonsens.sk (ďalej len ako „kupujúci“). Cez tento eshop môžu nakupovať len podnikatelia, bez ohľadu na to, či ide o fyzickú osobu podnikateľa resp. právnickú osobu podnikateľa.
 3. Kupujúcim sa rozumie výlučne fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 4. V prípade, že je predmetom plnenia zo strany predávajúceho len/alebo aj poskytnutie služby, zhotovenie diela vzťahujú sa na tento vzťah ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok analogicky.
 5. Predávajúci predáva svoj tovar výhradne za podmienok uvedených v týchto všeobecných obchodných podmienkach, pričom kupujúci nie je nútený uzavrieť kúpnu zmluvu. Časť kúpnej zmluvy sa spravuje nasledujúcimi všeobecnými obchodnými podmienkami. 

Článok II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy 

 1. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom elektronického objednávkového formulára, ktorý je umiestnený na internetovej stránke eshopu www.bonsens.sk.
 2. Objednávka je považovaná za riadne vyplnenú, ak obsahuje nasledujúce údaje: identifikácia druhu a množstva objednávaného tovaru (príp. objednávací kód), kúpa cena jednotlivých komodít a celková kúpna cena tovaru, obchodné meno kupujúceho - právnickej osoby podľa aktuálneho zápisu v obchodnom registri a obchodné meno - meno a priezvisko s príp. dodatkom v prípade fyzickej osoby podľa aktuálneho zápisu v živnostenskom príp. inom relevantnom registri, IČO, DIČ (príp. IČ DPH, ak ním kupujúci disponuje), emailový a telefonický kontakt kupujúceho, adresa miesta podnikania alebo adresa sídla kupujúceho, prípadne fakturačná adresa a/alebo dodacia adresa kupujúceho, ak je odlišná od adresy miesta podnikania resp. adresy sídla kupujúceho, ďalej dátum vystavenia objednávky, číslo objednávky, miesto a spôsob dodania, termín plnenia a spôsob platby. Za riadne vyplnenú objednávku sa považuje tiež objednávka kupujúceho, ktorý je zaregistrovaný na internetových stránkach eshopu. 
 3. Odoslanie riadne vyplnenej objednávky sa považuje za návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú až doručením potvrdenia predávajúceho o výslovnom prijatí objednávky, odoslaným kupujúcemu do 7 dní od doručenia objednávky.
 4. Kupujúci môže od doručenia objednávky túto objednávku písomne odvolať až do momentu doručením potvrdenia predávajúceho o výslovnom prijatí objednávky. Predávajúci má právo návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy odmietnuť, napríklad z dôvodu vypredania zásob alebo dočasnej nedostupnosti tovaru. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúci nemá právny nárok. Mlčanie alebo nečinnosť predávajúceho v tejto súvislosti nemajú za následok prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.
 5. Akceptovaním objednávky zo strany predávajúceho vzniká medzi stranami kúpna zmluva podľa zákona NR SR č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka (ďalej len “Obchodný zákonník”) a preto vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim je vzťahom obchodnoprávnym.
 6. Ak dohodne kupujúci v zmluve potlač tovaru, je povinný dodať podklady pre tlač vo formáte jpg., pdf., tif. prípadne v inom formáte, ktorý však musí byť následne písomne odsúhlasený predávajúcim. Ak k odsúhlaseniu tohto formátu zo strany predávajúceho nedôjde do 3 dní, predávajúci v tejto lehote môže kupujúcemu odoslať návrh na riešenie vhodného formátu a cenu za jeho grafické prevedenie. V prípade, že k dohode do 2 dní nedôjde, má sa za to, že strany sa dohodli na zrušení zmluvy. 

Článok III. Kúpna cena za tovar a platobné podmienky 

 1. Kúpna cena za tovar je uvedená v príslušnom popise tovaru na internetovej stránke eshopu a v emailovej sumarizácii objednávky, vždy zahŕňa aj DPH a je vždy uvedená v mene euro (v skratke „eur“ príp. „€“).
 2. Kúpna cena za tovar nezahŕňa náklady na prepravu do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy, ktorý si kupujúci vo svojej objednávke zvolil. Informácia o cene prepravy, vrátane prípadnej ceny dobierky, bude uvedená v objednávke ako aj v emailovej sumarizácii objednávky.
 3. V prípade, že medzi uskutočnením objednávky a jej potvrdením zo strany predávajúceho dôjde ku zmene kúpnej ceny za tovar alebo služby, predávajúci na túto skutočnosť kupujúceho písomne upozorní. Upozornenie predávajúceho nie je potvrdením objednávky, ale novým návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Ak kupujúci so zmenou ceny nesúhlasí, kúpna zmluva sa nepovažuje za uzatvorenú, ibaže by predávajúci potvrdil pôvodnú objednávku kupujúceho.
 4. Kúpna cena je splatná 
  1. do 7 dní od potvrdenia objednávky v prípade platby prevodom na bankový účet predávajúceho,
  2. pri prevzatí tovaru kupujúcim v prípade platby pri dodaní tovaru na dobierku alebo osobnom odbere.
 5. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu za tovar alebo službu sa považuje za splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.
 6. Potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny vo forme daňového dokladu (faktúry) bude priložené k odosielanému tovaru. Kupujúci za týmto účelom súhlasí, že faktúra môže byť vystavená tiež elektronicky. 

Článok IV. Dodacie podmienky, nadobudnutie resp. výhrada vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare, iné ustanovenia 

 1. Spôsob prepravy a dodacia lehota sú uvedené v príslušnom popise tovaru na internetovej stránke eshopu a v emailovej sumarizácii objednávky. Pokiaľ kupujúci svoju objednávku uskutoční prostredníctvom emailu, informácie podľa predchádzajúcej vety budú kupujúcemu oznámené taktiež v rámci písomnej komunikácie s predávajúcim.
 2. Ak nie je v popise tovaru uvedené inak, predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu najneskôr 
  1. v lehote 30 dní od úhrady kúpnej ceny tovaru v prípade platby prevodom na bankový účet predávajúceho,
  2. v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky v prípade dodania tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere.
 3. Pri zákazke s potlačou začína dodacia lehota plynúť dňom prevzatia úplných podkladov pre potlač a zaplatením kúpnej ceny. Pri požiadavke na odsúhlasenie predlohy pre potlač začína dodacia lehota plynúť dňom odsúhlasenia predlohy. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predlohu na schválenie najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa spísania objednávky a obdržania kompletných podkladov pre potlač.
 4. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol vo svojej objednávke ako dodaciu adresu. Ak kupujúci neuviedol žiadnu dodaciu adresu, miestom dodania je adresa jeho miesta podnikania alebo sídla.
 5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim, alebo jeho odovzdaním prvému verejnému dopravcovi prechádza riziko straty, zničenia, alebo poškodenia tovaru z predávajúceho na kupujúceho.
 6. Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný skontrolovať celistvosť obalu a obsah zásielky. Kupujúci je povinný upozorniť prepravcu na prípadné poškodenie obalu či obsahu zásielky. Kupujúci v takomto prípade neuplatňuje práva zo zodpovednosti za vady voči predávajúcemu, ale práva zo zodpovednosti za škodu zavinenú prepravcom.
 7. Minimálny počet kusov objednaného tovaru príp. tovaru s potlačou pre prijatie zákazky je 25 kusov, pokiaľ medzi stranami nedôjde k inej dohode.
 8. V prípade skladovania objednanej zákazky alebo tovaru v sklade predávajúceho dlhšie než 10 dní odo dňa dohodnutého dodacieho termínu, predávajúci má právo účtovať kupujúcemu skladné vo výške 0,05 % z kúpnej ceny skladovaného tovaru za každý deň skladovania. 

Článok V. Odstúpenie od zmluvy, vis maior 

 1. Predávajúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak : 
  1. kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v lehote 7 dní od doručenia potvrdenia predávajúceho o prijatí objednávky,
  2. kupujúci neprevezme tovar v odbernej lehote,
  3. sa už objednaný tovar nevyrába alebo nedodáva (o čom bude kupujúci bezodkladne informovaný emailom),
  4. kupujúci hrubo poruší zmluvu,
  5. v prípadoch stanovených Obchodným zákonníkom. 
 1. Kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípadoch ustanoveních Obchodným zákonníkom.
 2. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom jeho doručenia tej zmluvnej strane, ktorej je adresované. Odstúpením od zmluvy zaniká kúpna zmluva uzavretá medzi stranami ku dňu doručenia odstúpenia.
 3. V prípade, že bol tovar dodaný, kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť predávajúcemu zakúpený tovar, a to jeho zaslaním na adresu sídla predávajúceho.
 4. Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť kupujúcemu zaplatenú cenu tovaru a to výhradne formou bankového prevodu na účet kupujúceho.
 5. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody vzniknutú napríklad v dôsledku neprevzatia alebo poškodením tovaru kupujúcim.
 6. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie, alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci (vis maior), alebo v prípade, kedy objednaný tovar nie je v lehote požadovanej kupujúcim na trhu dostupný. Za vyššiu moc sa považuje prekáža, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nie je možné rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v dobe odoslania/akceptácie objednávky alebo uzavretia zmluvy túto prekážku predvídala. Za prípady vyššej moci sa považujú hlavne: štrajk, epidémia, požiar, povodeň, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie tovaru, embargo, teroristický útok, hospodárska kríza a pod. Predávajúci v takomto prípade bude kupujúceho informovať formou oznámenia v dodacom liste, alebo faktúre čiastočného plnenia dodávky o náhradnom predĺženom termíne plnenia, alebo o nemožnosti dodávky daného tovaru vôbec, pričom kupujúcemu týmto nevzniká voči predávajúcemu žiadne právo na náhradu eventuálnej škody. Súhlas s týmto náhradným termínom plnenia potvrdí kupujúci predávajúcemu písomne a to v lehote vyznačenej na oznámení predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, považuje sa to za odstúpenie kupujúceho od zmluvy a predávajúci automaticky už bez ďalšej výzvy stornuje tieto nevydané položky tovaru zo zákazky. 

Článok VI. Zodpovednosť za vady, reklamácia tovaru, nároky z vád tovaru, záruka 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v rozsahu podľa ustanovenia § 422 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
 2. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady tovaru, ako aj reklamácie vád tovaru musia byť uplatnené alebo reklamované podľa týchto všeobecných obchodných podmienok a Obchodného zákonníka.
 3. Pravidlá reklamácie v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok platia zhodne v prípade reklamácie vád dodaného tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá zo zákona, ako aj v prípade reklamácie vád tovaru, za ktorého akosť a vlastnosti predávajúci prevzal záruku.
 4. Tovar zakúpený u predávajúceho je možné reklamovať iba na základe písomnej reklamácie kupujúceho odoslanej na adresu predávajúceho spolu s reklamovaným tovarom, dokladom o zakúpení a úhrade kúpnej ceny a záručným listom a to na adrese predávajúceho príp. reklamáciou zaslanou na e-mail predávajúceho. 
 5. Záručná doba začína plynúť v rovnakom okamihu, v akom na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody podľa týchto všeobecných obchodných podmienok a Obchodného zákonníka, ak niektoré ustanovenie uzavretej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok neustanovuje inak. Predávajúci poskytuje na vybrané druhy tovarov záruku za akosť a vlastnosti, ktorou preberá písomne záväzok, že dodaný tovar bude počas stanovenej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý alebo obvyklý účel, tzn., že dodaný tovar si zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym skladovaním tovaru, škody spôsobené neodborným používaním tovaru a škody spôsobené vonkajšími udalosťami, chybnou manipuláciou, opotrebovaním a pod. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Predávajúci poskytuje záručnú dobu na tovar v dĺžke trvania, ktorá je uvedená v záručnom liste. Záručná doba na tovar vychádza zo záručnej doby poskytovanej výrobcom. Záručná doba na tovar, ktoré sú opravené alebo vymenené na základe uplatnenej reklamácie, dobieha podľa záruky pôvodného tovaru, a to aj v prípade, kedy došlo v rámci reklamačného poriadku k vybaveniu reklamácie výmenou tovaru s iným sériovým číslom. Predávajúci má právo na náhradu vzniknutých servisných, organizačných a manipulačných nákladov v prípade, že reklamácia alebo uplatňované nároky z vád nie sú oprávnené. Záručná doba na potlač je ............. mesiacov.
 6. Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť vada oznámená a nároky vyplývajúce z vády uplatnené bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do troch dní odo dňa, kedy vada vznikla alebo kedy bolo možné vadu zistiť. Rozhodujúci je okamih doručenia reklamácie predávajúcemu. Kupujúci nemôže po uplynutí tejto lehoty uplatňovať nároky z vád tovaru zo záruky, ku ktorému nemá záručný list. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
 7. Reklamácia tovaru musí obsahovať: 
  1. označenie čísla objednávky,
  2. označenie predávajúceho,
  3. dôvod reklamácie,
  4. práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú,
  5. dátum a podpis kupujúceho.
 8. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 9. Pri uplatnení reklamácie alebo vytknutí vady, ktorá nie je uskutočnená riadne a včas, si predávajúci vyhradzuje právo takéto záručné nároky vylúčiť.
 10. V prípade, že je reklamácia tovaru v záručnej dobe oprávnená, predávajúci je povinný vykonať opravu zistených vád tovaru bezodplatne. V prípade, že tovar je neopraviteľný, má kupujúpci právo na ten istý druh náhradného tovaru. Predávajúci je oprávnený v prípade, že ten istý druh náhradného tovaru nie je k dispozícii, odovzdať kupujúcemu náhradný tovar, ktorý má obdobné parametre a technické riešenia ako predtým zakúpený tovar. V prípade, že neopraviteľný reklamovaný tovar nie sú na trhu dostupné, reklamácia tovaru, resp. uplatnená vada bude kompenzovaná adekvátnou náhradou alebo vystavením dobropisu vo výške ceny adekvátnej náhrady stanovenej predávajúcim a to podľa voľby predávajúceho. V ostatnom sú pre uplatnenie nárokov z vád smerodajné príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 
 11. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci ani osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok. Záruka poskytovaná v záručnej dobe sa tiež nevzťahuje najmä, nie však výlučne, na vady tovaru vzniknuté používaním neautorizovaného softvéru a spotrebného materiálu, počítačovými vírusmi, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou alebo chemickými a mechanickými vplyvmi podmienkam stanoveným výrobcom, nadmerným zaťažovaním tovaru alebo používaním tovaru spôsobom, ktorý je v rozpore s manuálom alebo dokumentáciou či všeobecnými zásadami, neodbornou inštaláciou, neodbornou obsluhou či zanedbanou starostlivosťou o tovar, zapojením do elektrickej siete nezodpovedajúcej príslušnej norme STN, vyššou mocou alebo meteorologickými vplyvmi (predovšetkým zásahom blesku a pod.). Záruka poskytovaná v záručnej dobe sa taktiež nevzťahuje na vady tovaru v prípade, ak má tovar odstránené alebo poškodené výrobné číslo, ak bol tovar po prevzatí mechanicky poškodený, ak bol tovar poškodený v dôsledku prevádzkovania v nevhodných podmienkach alebo nevhodným spôsobom, ak bol tovar vystavený chemicky agresívnemu prostrediu, vysokej teplote či elektrickému alebo magnetickému poľu, ak má tovar odstránenú plombu alebo ak bol poškodený živelnou pohromou, poruchou elektrického prúdu alebo tým, že kupujúci používal tovar a manipuloval s ním v rozpore s návodom na použitie a v rozpore so záručnými podmienkami výrobcu alebo v prípade, ak bol tovar servisovaný neautorizovaným servisom alebo ak s ním bolo manipulované.
 12. Reklamácia sa považuje za vybavenú - ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní.
 13. Pri nesplnení niektorej z vyššie špecifikovaných podmienok nebude reklamovaný tovar prijatý na vybavenie a tovar bude odoslaný na náklady kupujúceho späť na adresu reklamujúceho uvedenú na obale tovaru. Predávajúci neakceptuje reklamačné balíky odoslané na náklady príjemcu, resp. predávajúceho. Ak výrobca neuzná reklamáciu ako oprávnenú záručnú opravu alebo oprávnenú vadu, znáša všetky náklady spojené s vybavením reklamácie kupujúci a tovar bude kupujúcemu vrátený až po uhradení vynaložených nákladov. V prípade oprávnenej reklamácie znáša predávajúci všetky náklady súvisiace s odoslaním tovaru späť kupujúcemu.
 14. Reklamácia nemá odkladný účinok na splatnosť faktúry, ktorou je reklamovaný tovar fakturovaný.
 15. Vady tovaru, ktoré môžu spôsobiť škodu, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu písomne okamžite. Kupujúci nesie riziko škôd vzniknutých v dôsledku porušenia jeho povinností podľa tohto článku.
 16. Vadné časti tovaru, ktoré boli vymenené, zostávajú v majetku predávajúceho, ak nie je dohodnuté inak. 
 17. Záruka sa nevzťahuje (okrem prípadov stanovených výrobcami vybraných tovarov) na:
  1. vady tovaru spôsobené používaním k inému účelu, než je pre daný tovar obvyklé alebo dohodnuté,
  2. vady tovaru spôsobené neodborným zásahom kupujúceho alebo tretej osoby,
  3. vadný tovar, u ktorého nie je možné dokázať, že vady vznikli použitím vadného materiálu,
  4. vady tovaru vzniknuté nedodržiavaním prevádzkových predpisov, použitím nevhodných chemických prostriedkov a
  5. všetkými ďalšími príčinami bez zavinenia predávajúceho. 

Článok VII. Spracúvanie osobných údajov a ich ochrana 

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov www.bonsens.sk (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva prevádzkovateľ, resp. predávajúci (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej aj „Nariadenie GDPR”). 

 1. Spracúvanie osobných údajov pri odoslaní objednávky 
  Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracúva za účelom vybavovania objednávok a plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej na diaľ ku (prostredníctvom internetovej stránky www.bonsens.sk) medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, sú meno a priezvisko, telefónne číslo, poštová a emailová adresa, IČO, DIČ, IČ pre DPH, a iné údaje Dotknutej osoby (vrátane osôb konajúcich v mene právnickej osoby podnikateľa) vyžadované v príslušnom formulári, prípadne ďalšie informácie dobrovoľne poskytnuté Dotknutou osobou. Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj. v prípade niektorých údajov na daňových dokladoch minimálne po dobu 10 rokov. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený poskytovateľ služieb spočívajúcich v zaistení riadnej prevádzky týchto webových stránok, pri ktorých môže prísť do styku s osobnými údajmi, poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov Prevádzkovateľa alebo poskytovateľ doručovateľských služieb (ďalej jednotlivo len „Sprostredkovateľ“). Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani tretím osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa (podľa definície v zmysle článku 4 Nariadenia GDPR pre účely tohto nariadenia sa za profilovanie považuje akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby podnikateľa, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom a osôb konajúcich v mene alebo na pokyn právnickej osoby podnikateľa vo vzťahu k Prevádzkovateľovi). Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel: 02/ 32 31 3214, email: statny.dozor@pdp.gov.sk (ďalej len “Úrad na ochranu osobných údajov”), ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením GDPR a/alebo Zákonom. Možnosť nákupu tovaru ponúkaného na webovej stránke www.bonsens.sk nie je primárne určená pre návštevníkov mladších ako 16 rokov. 
 2. Spracúvanie osobných údajov pri prihlásení k newsletteru 
  Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom odosielania informácií o jeho produktoch a službách (newsletter), sú: emailová adresa Dotknutej osoby. Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newsletteru Prevádzkovateľa, teda po dobu trvania účelu ich spracovania. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu newsletterových kampaní, prípadne Sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových kampaní. Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani tretím osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením GDPR a/alebo Zákonom. Newsletter nie je primárne určený pre návštevníkov mladších ako 16 rokov. 
 3. Spracúvanie osobných údajov pri využívaní kontaktných formulárov 
  Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ v postavení sprostredkovateľa spracuje a odošle prevádzkovateľovi označenému v príslušnom kontaktnom formulári, sú: meno a priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, IČO, DIČ, IČ pre DPH, a iné údaje Dotknutej osoby (vrátane osôb konajúcich v mene alebo na pokyn právnickej osoby podnikateľa) vyžadované v príslušnom formulári, prípadne ďalšie informácie dobrovoľne poskytnuté Dotknutou osobou. Osobné údaje, ktoré budú ďalšiemu prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytnuté v rámci využitia kontaktného formulára, nebudú zverejnené a slúžia výhradne za účelom zodpovedania otázky či podnetu Dotknutej osoby daným prevádzkovateľom. Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi, ktorý tieto údaje spracúva. Osobné údaje budú spracované do doby zodpovedania Dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu odoslaného cez kontaktný formulár, teda po dobu trvania účelu ich spracovania. Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani tretím osobám s výnimkou prevádzkovateľa, ktorému sú tieto údaje určené. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od príslušného prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak daný prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením GDPR a/alebo Zákonom. Kontaktné formuláre nie sú primárne určené pre návštevníkov mladších ako 16 rokov. 
 4. Spracúvanie osobných údajov pri registrácii na webových stránkach Prevádzkovateľa 
  Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zriadenia užívateľského účtu Dotknutej osoby a poskytovania služieb určených pre registrovaných užívateľov, sú: meno a priezvisko, telefónne číslo, poštová a emailová adresa, IČO, DIČ, IČ pre DPH, a iné údaje Dotknutej osoby (vrátane osôb konajúcich v mene právnickej osoby podnikateľa) vyžadované v príslušnom formulári, prípadne ďalšie informácie dobrovoľne poskytnuté Dotknutou osobou. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi môže poskytovať služby spočívajúce v zaistení riadnej prevádzky týchto webových stránok, vrátane zaistenia funkčnosti užívateľských účtov. Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností pri poskytovaní služieb spojených s užívateľským účtom, ktoré by inak nebolo možné poskytovať v plnom rozsahu. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služieb spojených s užívateľským účtom, teda po dobu trvania účelu ich spracovania. Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani tretím osobám s výnimkou Sprostredkovateľa. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením GDPR a/ alebo Zákonom. Služby spojené s užívateľským účtom nie sú primárne určené pre návštevníkov mladších ako 16 rokov. 
 5. Všeobecné poučenie o právach Dotknutej osoby pri spracúvaní jej osobných údajov: 1. Právo na prístup k údajom: Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto údaje spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k nim. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 2. Právo na opravu: Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplne a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. 3. Právo na vymazanie: Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak: a) už vaše osobné údaje nepotrebuje pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli, b) odvoláte svoj súhlas, c) namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, d) spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť, f) ak ste dieťa, príp. rodič dietaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet. 4. Právo na obmedzenie spracúvania: Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak: a) nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť, b) spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili, c) vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv, d) namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi. 5. Právo na prenosnosť údajov: Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor xml alebo csv), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli do vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas. 6. Právo namietať : Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. AK vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch: a) na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, b) z dôvodu nášho opravneného záujmu, c) vytvárania zákazníckého profilu, môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody. 7. Ako môžete tieto práva vykonávať? : S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorých z týchto spôsobov: emailom zaslaným na bonsens@bonsens.sk, resp. poštou na adresu BONSENS s.r.o. so sídlom Jesenského 3, Nové Zámky 940 62. 

Článok VIII. Užívateľský účet 

Služby spojené s vytvorením užívateľského účtu spočívajú v bezplatnej registrácii návštevníka webových stránok, ktorá mu umožní uskutočňovať budúce nákupy či dopyty bez nutnosti opakovaného zadávania kontaktných údajov vytvárať a spravovať históriu objednávok, zúčastňovať sa akcií a vernostných programov predávajúceho, získavanie informácií o produktoch a službách predávajúceho a jeho partnerov (newsletter). Návštevník webových stránok má teda možnosť zvoliť si ich používanie a odosielanie objednávok či dopytov bez registrácie, pri čom môže a nemusí súhlasiť s odberom newsletteru, alebo s využitím služieb užívateľského účtu, ktorých súčasťou je tiež odber newsletteru. Pri využití služieb spojených s vytvorením užívateľského účtu bude návštevníkovi webových stránok zriadený užívateľský účet chránený prihlasovacím menom (alebo emailovou adresou) a heslom. Za zabezpečenie prihlasovacieho mena a hesla pred stratou a zneužitím zodpovedá užívateľ. Predávajúci môže užívateľský účet zrušiť, pokiaľ užívateľ tento účet dlhšie než 1 rok nevyužíva alebo v prípade, ak užívateľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok. Užívateľ svojou registráciou berie na vedomie, že pri vytvorení užívateľského účtu dochádza k spracúvaniu jeho osobných údajov v zmysle podmienok ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok, a že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä z dôvodu potrebnej údržby softvérového a hardvérového vybavenia tretích osôb. 

Článok IX. Záverečné ustanovenia 

 1. Na právne vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim podľa kúpnej zmluvy uzavretej cez eshop www.bonsens.sk sa vzťahujú primerane príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom a účinnom znení, zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia Nariadenia GDPR. Predávajúci a kupujúci týmto zhodne konštatujú, že ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok majú prednosť pred príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka s výnimkou kogentných noriem Obchodného zákonníka (t.j. od ktorých nie je možné sa ani dohodou zmluvných strán odchýliť).
 2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že písomnosti doručované poštou alebo emailom sa považujú za doručené dňom prebratia poštovej zásielky alebo dňom potvrdenia prijatia emailu, najneskôr však v 10. deň po odoslaní.
 3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/ alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Predávajúci sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia (tzv. salvátorská doložka).
 4. Strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach dôvernej povahy a dôverných informáciách, ktoré sa dozvedeli počas plnenia kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom eshopu, ako i v priebehu jednaní, pričom toto dojednanie má trvať aj po ukončení tejto zmluvy a takéto informácie majú povinnosť neoznamovať či nesprístupňovať tretím osobám bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany (s výnimkou prípadov stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi).
 5. Zmeny sídla alebo zmeny iných dôležitých skutočností vrátane osobných údajov na strane kupujúceho, ktoré môžu ovplyvniť obchodný vzťah kupujúceho a predávajúceho oznamuje kupujúci predávajúcemu neodkladne v písomnej forme doručením na adresu sídla predávajúceho. V opačnom prípade kupujúci na seba preberá všetky riziká, škody a náhrady nákladov, ktoré z titulu neoznámenia zmeny predávajúcemu vzniknú.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, ktorá sa stáva účinnou dňom uverejnenia ich aktualizovaného znenia na webovej stránke www.bonsens.sk.
 7. Užívateľ zaslaním vyplneného elektronického registračného formulára, objednávateľ zaslaním vyplneného elektronického objednávkového formulára, Dotknutá osoba zaslaním kontaktného formulára a Dotknutá osoba prihlásením sa na odber newslettra potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a s nimi v celom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad súhlasí. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej objednávky resp. uzavretej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.
 8. Tieto všeobecné obchodné podmienky www.bonsens.sk sa zverejnili a nadobudli účinnosť dňa.................... 

Používaním stránok prevádzkovateľa súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií OK